پروفیل های پنجره

معرفی محصول

. طراحی، ساخت و تولید انواع پروفیل های پنجره

. ترمال بریک و معمولی

. کاهش محصوص تبادل حرارت و صوت

. مناسب برای مجتمع های مسکونی و صنعتی و آسمان خراشهای مرتفع