روشی ساده برای جلوگیری از عیب قیفی شکل شدن انتهای بیلت آلومینیوم

رونوشت از عیوب پروفیل آلومین (خطوط قالب اکستروژن)

عیوب پروفیل آلومینیوم

ترک خوردگی داخلی(جریان مواد در اکستروژن)

عیب لوله ای شکل شدن (جریان مواد در اکستروژن)

اشکال قیفی شکل شدن (جریان مواد در اکستروژن)

اشکالات مربوط به جریان مواد در اکستروژن (الگوی C)

اشکالات مربوط به جریان مواد در اکستروژن (الگوی B)

اشکالات مربوط به جریان مواد در اکستروژن (الگوی A)

اشکالات مربوط به جریان مواد در اکستروژن ( الگوی S)

صفحه1 از4