reza

reza

 در صورتی که مقداری از بیلت که به عنوان ته بیلت بریده می شود را افزایش دهیم می توان از وقوع این حالت جلوگیری کرد.

نشانه آن تورفتگی یا برآمدگی های طولی ایجاد شده در سطح پروفیل اکسترود شده می باشد

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 03:30

عیوب پروفیل آلومینیوم

هنگام اکستروژن پروفیل های بسته...

ترک می تواند در مرکز پروفیل اکسترود شده تولید و گسترش یابد که این پدیده در اکستروژن اصطلاحاً مرکز انفجار یا همان مرکز ترک خوردگی گفته می شود. 

شایع ترین عیب مشاهده شده در عملیات اکستروژن خصوصا در مورد آلیاژهای گروه 6000 است.

حرکت کندتر محیط بیلت در نزدیکی سطح تماس .....

همان حالت B با این تفاوت که اصطکاک خیلی بالا می رود. 

در این حالت، اصطکاک هم بین بیلت و کانتینر وجود دارد و هم در سطح قالب و قالب بند.

این حالت جریان مواد زمانی رخ می دهد که بین بیلت و کانتینر هیچ نوع اصطکاکی وجود ندارد

بالاترین احتمال یکنواخت بودن جریان مواد...

صفحه1 از7